Algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod/reservering tussen de ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden welke van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op datum van de reservatie.

2. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en in Euro uitgedrukt en geldig in het jaar waarin ze gepubliceerd staan.

3. Via het online boekingssysteem kan u tickets kopen in voorverkoop voor één van onze vaarten. Daar de plaatsen op de vaarten beperkt zijn en afhankelijk van het type vaartuig, zijn uw geboekte tickets enkel geldig op de gekozen datum. U kan enkel tickets voor datums boeken die in ons systeem open staan voor online tickets

4. Via het online boekingssysteem koopt u kaarten aan die 100% vooraf betaald moeten worden door middel van een creditkaart, bankkaart of uw online home-banking systeem.

5. Na de betaling van de reservatie krijgt u een automatische bevestiging van de tickets. Deze bevestiging dient u af te printen en de dag van afvaart mee te brengen en af te geven bij inscheping. Zonder deze bevestiging wordt u de toegang tot de vaart ontzegd.

6. Wijzigingen van datum van een reservatie op vraag van de klant kan gebeuren via onze reservatiedienst (per mail of per telefoon) ten minste 24u voor het afvaartdag.

7. Tickets zijn pre-paid en non-refundable. Terugbetalingen zijn niet mogelijk.

8. Indien de boot, om welke reden ook (overmacht, weersomstandigheden of andere) niet kan uitvaren wordt u hiervan - indien mogelijk - voorafgaandelijk telefonisch of per mail verwittigd ten laatste de dag voor afvaart. Hiervoor is het belangrijk dat wij beschikken over uw juiste contactgegevens. Wij kunnen bij deze niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke vorm dan ook van schadevergoeding of andere. Bij annulatie van uw vaart door de rederij blijven uw tickets geldig voor een gelijkaardige vaart volgens beschikbaarheid of worden uw tickets terugbetaald. Hiervoor contacteert u onze reservatiedienst per mail (info@debootjesvangent.be) of per telefoon (+32 9 229 17 16).

9. Elke factuur, niet binnen de 8 dagen door een ter post afgegeven aangetekend schrijven geprotesteerd ten maatschappelijke zetel van de vennootschap, wordt verondersteld aanvaard te zijn. Deze aanvaarding omvat tevens de erkenning van de huidige algemene verkoop- en contractuele voorwaarden.
Al onze facturen zijn betaalbaar te Gent binnen de acht dagen na factuurdatum, zonder korting.

10. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, ingeval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzichte van de overeenkomst.
De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van al of niet doorgeven van foutieve informatie door de klant, vb. informatie over allergie, medische toestand, enz.

11. Alle foto’s, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde
foto’s, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijk inspanning leveren om dit zo snel als mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de site.

12. De verantwoordelijkheden van de opvarenden zijn:
- Zich te voegen naar het gezag van de gids
- Zich te onthouden van handleidingen of gedragingen die de veiligheid van het schip en de opvarenden in gevaar zou kunnen brengen (bv. zwemmen zonder toestemming van de schipper)
- Zich steeds rustig en veilig te verplaatsen op de boot.
- In noodsituaties alle hulp te bieden waartoe men in staat is
Personen die zicht in een dronken toestand bevinden kunnen het inschepen worden ontzegd door de reder of de gids. Het gebruik van alcoholische dranken aan boord dient tevens te worden beperkt. Opvarenden mogen zich in geen geval in een dronken toestand bevinden tijdens de vaart. Elk niet medicinaal gebruik van drugs of verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij incidenten kan door de bevoegde instanties een alcohol en/of drugtest worden afgenomen en kan de opvarende van boord worden verwijderd op éénvoudige vraag van de gids of de reder. Alle kosten en schadebedingen hieruit voortvloeiend komen ten laste van de opvarende passagier.

13. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de Stad Gent bevoegd, inzonderheid de Rechtbank van Koophandel en het Vredegerecht van Gent met kanton waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.